Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga - uklanjanje snijega sa seoskih putova,

Tender broj: 6-24-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za 2020/21. godinu

 

 

PREUZMITE


Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

 

PREUZMITE