Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru treće rangiranog ponuditelja za nabavu roba: nabava drvne sječke,
Tender broj: 06-01-1/21-1, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o poništenju postupka

 

 

PREUZMITE