ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Esco Eco Energija d.o.o., Livno,
za nabavu teretnog motornog vozila

 

PREUZMITE


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Pole extra d.o.o., Novi Travnik,
za nabavu komunalnog traktora s grtalicom 

 

PREUZMITE


ODLUKA o poništenju postupka

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o obustavi postupka za nabavu usluga: "Nabava osiguranje motornih vozila",
tenderska dokumentacija broj: 06-37-01/20-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE