Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: kanalizacijskog i vodovodnog materijala,
Tender broj: 06-17-01/21-1, putem otvorenog postupka za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava drvene sječke,
Tender broj: 06-01-1/21-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE