Poništava se postupak javne nabave roba, nabava polovnog motornog vozila - putara po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-38-01/20-2, pokrenutnog na osnovu Obavijesti o nabavi broj 1035-7-1-3-3-4/21 u infomacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave dana 01.02.2021. godine, zbog toga sto nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69. stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH).

 

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

 

PREUZMITE


Poništava se postupak javne nabave roba, nabava uredskog materijala i pribora po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-33-01/20-2, radi postupanja po rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH broj: JN2-03-07-1-3688/7/20, od 21.01.2021.godine.

 

 

PREUZMITE