ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-07-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe –armirano betonske grobnice,
Tender broj: 06-22-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem AC Krželj d.o.o. Livno, a prema ponudi broj T-002/24

 

ODLUKA

 


PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. LIVNO

 

PREUZMITE