Postojeća kanalizacija grada Livna je razdjelnog tipa: fekalna i oborinska.

Izuzetak je nekoliko kanala koji su mješoviti.

Recipijent je u oba slučaja rijeka Bistrica, s tim da se oborinska kanalizacija rasterećuje i u potok Brinu, koji se ulijeva u rijeku Bistricu.

U postojećem sustavu fekalne kanalizacije grada Livna izrađeni su fekalni kolektori uglavnom od azbest cementnih cijevi te jedan noviji dio od PVC cijevi. Dužina fekalnog kolektora je cca 14 000 m. 

Oborinska kanalizacija je izrađena od azbest cementnih i betonskih cijevi, a u upotrebi su i zidani kanali, kao i jednim dijelom otvoreni kanali (potoci). Dužina kolektora oborinske kanalizacije je oko 12 000 m.