Poništava se postupak javne nabave roba, nabava uredskog materijala I pribora po konkurentskom
zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-21-01-1/16, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi
broj 1035-7-1-24-3-13/16 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave
dana 27.09.2016. godine, zbog toga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69.
stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH) .

PREUZMITE

 

 

 

 

 

PREUZMITE

 

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu

 

PREUZMITE

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluge – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-23-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE