Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno, dana 22.10.2019. godine, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

- Iza rednog broja 28. usluge dodaje se redni broj 29. i tekst u tabeli koji glasi: 

PREUZMITE