Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 03.04.2017. godine, donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017.godinu


Imajući u vidu strukturu i vrijednost nabave koje je ovo Javno Poduzeće imalo u proteklim godinama, kao i procjene potreba u narednoj godini, a u skladu s financijskim planom i programom rada za 2016. godinu, planirano je da se u 2017. godini izvrše nabave prema slijedećem:

PREUZMITE

 

 

 

 

 

PREUZMITE

 

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu metalnih toplocinčanih kontejnera 1,1mstandardni,
Tender broj: 06-02-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o poništenju postupka za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2017.godinu, LOT1, LOT2, LOT3, LOT4 i LOT9,
Tender broj: 06-32-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE