ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-analiza vode,
Tender broj: 06-15-01-1/17, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava goriva broj 001-01-
09/17 od 01.09.2017. godine, a na protokolu Ugovornog tijela zaprimljena dana 01.09.2017. godine
i zavedena pod brojem: 06-15-03-2/17., usvaja se kao djelomično osnovana, poništava se Odluka o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava goriva broj: 06-15-01-5/17 od
30.08.2017. godine.

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva ,
Tender broj: 06-15-01-1/17, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

 

 

 

 

 

PREUZMITE