ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga uklajnjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2019./2020.godinu,
Tender broj: 06-23-01-1/19-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE