ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2017.2018. godinu,
Tender broj: 06-24-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-analiza vode,
Tender broj: 06-21-01-1/17, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

 

PREUZMITE

 

Na temelju članka 12.stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13), a u svezi sa člankom 24. Statuta J.P. Komunalno d.o.o. Livno, nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Nadzorni odbor je donio Rješenje o imenovanju slijedećeg kandidata za Direktora Javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Livno

1. Tomislav Vrdoljak

PREUZMITE ODLUKU