Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno, dana 18.04.2019. godine, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

- Iza rednog broja 27. usluge dodaje se redni broj 29. i tekst u tabeli koji glasi: 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - nabava goriva,
Tender broj: 06-18-01/19-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE