ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-25-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2017.2018. godinu,
Tender broj: 06-24-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-analiza vode,
Tender broj: 06-21-01-1/17, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE