ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva,
Tender broj: 06-14-01-1/18, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova-asfaltiranje parkinga i pristupnog puta,
Tender broj: 06-13-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-analiza vode,
Tender broj: 06-12-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE