Na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno donosi slijedeću:

ODLUKU O OTKAZIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Nabavka roba – vodovodnog i kanalizacijskog materijala

PREUZMITE

 

Na temelju članka 24. Statuta J.P. Komunalno d.o.o. Livno, nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Nadzorni odbor je donio Rješenje o imenovanju slijedećeg kandidata za Direktora Javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Livno


1. Marija Novokmet

PREUZMITE