Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno, donosi,

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

- Iza rednog broja 32. usluge dodaje se redni broj 33. i tekst u tabeli koji glasi:

PREUZMITE

 

Poništava se postupak javne nabave usluga, usluga analize vode po konkurentskom zahtjevu, tender broj: 06-10-01-1/18, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi broj 1035-7-2-8-3-7/18 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave dana 26.04.2018. godine, zbog toga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69. stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH) .

PREUZMITE

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u svezi sa preporukom Povjerenstva za javne nabave J.P. Komunalno d.o.o. o evaluaciji ponuda broj: 06-09-01-3/18 od 09.05.2018. godine, donosi se sljedeća

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu gotovog betona, Tender broj: 06-09-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE