Na temelju 17. Zakona o javnoj nabavi ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno, dana 19.01.2024.godine donosi Plan javne nabave za 2024.godinu 

 

PLAN

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Vrtlarija Šarić d.o.o., Splitska bb., a prema ponudi broj 1 od 25.4.2024.

 

ODLUKA

 


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem "Pavić d.o.o".Livno , Žabljak bb., a prema ponudi broj 1/2024.

 

ODLUKA