PREUZMITE

O D L U K A


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba –nabava maziva,
Tender broj: 06-15-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba plinskoga klora,
Tender broj: 06-16-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

O D L U K A


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-14-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE