Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 22.04.2016. godine, donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu


Imajući u vidu strukturu i vrijednost nabave koje je ovo Javno Poduzeće imalo u proteklim godinama, kao i procjene potreba u narednoj godini, a u skladu s financijskim planom i programom rada za 2016. godinu, planirano je da se u 2016. godini izvrše nabave prema slijedećem:

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba –hitna nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-02-01-1/16, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

PREUZMITE

 

Pokrenut je postupak javne nabave za hitnu nabavu vodovodnog I kanalizacijskog materijala Odlukom o pokretanju postupka javne nabave direktora J.P. “Komunalno” d.o.o. Livno broj 06-02-01/16 od 30.03.2016. godine da se putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi izvrši dodjela Ugovora „Hitna nabava vodovodnog I kanalizacijskog materijala“ u skladu sa člankom 28. Zakona o javnim nabavkama.

PREUZMITE

Poništava se postupak javne nabave roba, nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala po otvorenom postupku tender broj: 06-21-01/15, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi broj 1035-1-1-14-3-10/15 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave dana 23.11.2015. godine, a dana 30.11.2015. godine u Sl.Gl. BiH broj 91, zbog toga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu (članak 69. stav (2) točka e) Zakona o javnim nabavama BiH) .

PREUZMITE