ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanja snijega sa seoskih putova za sezonu 2018./2019. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE