Na temelju članka 24. Statuta J.P. Komunalno d.o.o. Livno, nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Nadzorni odbor je donio Rješenje o imenovanju slijedećeg kandidata za Direktora Javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Livno


1. Marija Novokmet

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-25-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE