Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 19.03.2019. godine, donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

Imajući u vidu strukturu i vrijednost nabave koje je ovo Javno Poduzeće imalo u proteklim godinama, kao i procjene potreba u narednoj godini, a u skladu s financijskim planom i programom rada za 2019. godinu, planirano je da se u 2019. godini izvrše nabave prema slijedećem:

PREUZMITE

 

 

 

 

 

PREUZMITE

 

 

Na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno donosi slijedeću:

ODLUKU O OTKAZIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Nabavka roba – vodovodnog i kanalizacijskog materijala

PREUZMITE