ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017.godinu,
Tender broj: 06-28-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba uredskog materijala i probora,
Tender broj: 06-21-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku novog sniježnog pluga za montažu na kamion,
Tender broj: 06-26-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE