ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za 2022/2023. godinu,
Tender broj: 06-31-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem KBA Servis d.o.o. Semberska 35, 76100 Brčko, a prema ponudi od 28.10.2022 broj 0420-U122

 

PREUZMITE