Pokrenut je postupak javne nabave za hitnu nabavu vodovodnog I kanalizacijskog materijala Odlukom o pokretanju postupka javne nabave direktora J.P. “Komunalno” d.o.o. Livno broj 06-02-01/16 od 30.03.2016. godine da se putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi izvrši dodjela Ugovora „Hitna nabava vodovodnog I kanalizacijskog materijala“ u skladu sa člankom 28. Zakona o javnim nabavkama.

PREUZMITE