O D L U K A

 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-21-01/15, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE