O D L U K A


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-17-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE