O D L U K A


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-14-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE