ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2023./2024. godinu,
Tender broj: 06-23-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE