ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za 2022/2023. godinu,
Tender broj: 06-31-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE