ODLUKA izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2022./2023. godinu,
Tender broj: 06-31-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, za LOT 5, LOT 6, LOT 7 i LOT 9

 

PREUZMITE