Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EKUS d.o.o.  Široki Brijeg, a prema ponudi 10/2022 od 05.09.2022.

 

PREUZMITE