Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2021./2022. godinu,
Tender broj: 06-24-01/21-7, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

PREUZMITE