ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga - uklanjanje snijega sa seoskih putova,

Tender broj: 6-24-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE