ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku novog rotacionog silosnog posipača za montažu na kamion,
Tender broj: 06-27-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE