ODLUKA o poništenju postupka nabave – nabava strojeva i kamiona,
Tender broj: 06-11-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE