Pod zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Zimsku službu na lokalnim cestama, prometnicama i ulicama grada Livna, nerazvrstanim cestama u gradu Livnu, parkirnim površinama i nogostupima provodi JP „Komunalno“d.o.o. Livno.

Ukupna dužina lokalnih cesta u Općini Livno iznosi 25,1 km.Površina gradskih prometnica, nerazvrstanih cesta, trgova, parkinga i nogostupa u gradu Livnu koje su predviđene u programu Zimske službe iznosi 174.000,00 m2.

U programu  zimske službe postoji i plan čišćenja seoskih putova u slučaju da snježni pokrivač onemogućuje odvijanje prometa u selima Općine Livno.

Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i tri razine prednosti, ovisno o vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim značajkama područja.

 U prvoj razini prednosti rali se i posipava područje grada Livna, u drugoj razini lokalne ceste i u trećoj razini seoski putovi.


Zimska služba organizirana je cijelo zimsko razdoblje, od 01.studenog 2010. do 15.travnja 2011.godine 24 sata dnevno.

Prvi stupanj pripravnosti uvodi se početkom rada Zimske službe, a prema operativnom programu. Uvodi se stalno dežurstvo, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te osigurava odgovarajući potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.

Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0 stupnjeva C, uz mogućnost oborina te pojave poledice.

Poduzimaju se preventivni radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima, a obvezno:

-na dionicama cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim zavojima polumjera manjeg od 300 metara /osobito na mjestima gdje se odvija javni prijevoz/,
-na prilazima bolnicama,
-na križanjima i prilazima benzinskim postajama,
-na drugim dionicama ceste prema Operativnom planu rada Zimske službe,
-po potrebi uklanja se snijeg sa kolnika.

Treći stupanj pripravnosti Zimske službe uvodi se kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove uklanjanja snijega sa kolnika.
Rale se i posipavaju sve ceste iz Plana Zimske službe, te po potrebi izvode radovi detaljnog čišćenja.

Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kada snježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kada raspoloživ broj ljudi i mehanizacije nije dovoljan za uklanjanje snijega. U tim uvjetima u pravilu cesta se zatvara za promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Odluku o uvođenju određenog stupnja pripravnosti donosi rukovoditelj Zimske službe u suglasnosti s odgovornim osobama za nadzor provođenja Zimske službe.

Mjesto pripravnosti opremljeno je ljudstvom i mehanizacijom po stupnjevima pripravnosti, gdje je organizirano 24-satno dežurstvo.

Na cestama I razine prednosti prohodnost u zimskom održavanju osigurava se u roku od 5 do 8 sati nakon prestanka padalina.

Na cestama II i III razine prednosti prohodnost se osigurava u roku od 24 sata nakon prestanka padalina.

Osim redoslijeda provođenja pojedinih aktivnosti predviđenih razina prednosti, predviđen je i redoslijed izvođenja radova u Zimskoj službi prema stupnjevima pripravnosti i to kako slijedi:

1.    Pripremni radovi-organiziranje mjesta pripravnosti,
2.    I stupanj pripravnosti: organizira se dežurstvo i provodi intenzivna kontrola stanja na cestama,
3.    II stupanj pripravnosti: provodi se preventivno posipavanje objekata, prilaza bolnica, te brdskih autobusnih linija,
4.    III stupanj pripravnosti-angažira se sva raspoloživa mehanizacija.

Sukladno Odluci o komunalnom redu koje je donijelo Općinsko vijeće Livno o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade brinu vlasnici zgrada, tj. vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi, o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave brinu vlasnici tj. korisnici kioska i pokretnih naprava, o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz poslovne zgrade brinu poduzeća ili druge pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

Za sve informacije vezano za zimsku službu, molimo kontaktirajte nas na slijedeće brojeve telefona:

201-778  JP „Komunalno“ d.o.o.
063 371 327  Draško Mišić
063 331 431  Ivan Pavlinović