• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 22.04.2016. godine, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu


Iza rednog broja 24. robe dodaje se redni broj 25., iza rednog broja 37. usluge dodaje se redni broj 38. i tekst u tabeli koji glasi:

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava rabljenog kamiona

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava rabljenog kamiona do 7,5 t kipera,
Tender broj: 06-19-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

Odluka o poništenju postupka nabave

 

ODLUKA o poništenju postupka nabave – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-15-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE